Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

20-05-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 21η -05-2024, ημέρα Τρίτη έως και 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00. Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-344 2411 και 210-344 2512 και στο: hr-sde@minedu.gov.gr Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο: lifelonglearning@minedu.gov.gr

13-02-2024

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψήφιων Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Πρόσκληση με ΑΔΑ:Ψ5ΒΞ46ΝΚΠΔ-ΝΜΛ)