Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

23-6-2022
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Υποδιευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. από την Πέμπτη 23-06-2022 μέχρι την Πέμπτη 07-07-2022 στη 13:00. Στο διάστημα αυτό κάθε υποψήφιος, αφού διαβάσει πρώτα αριστερά την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης, μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα ως εξής:
  • αν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, επιλέγει από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς"
  • αν είναι μόνιμος δημόσιος υπαλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, επιλέγει από το μενού "Εγγραφή για Δ. Υπαλλήλους"
Κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.
16-6-2022
10-6-2022
9-6-2022
Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών ΣΔΕ (για τα ΣΔΕ Γουμένισσας και Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) προκήρυξης με ΑΔΑ:ΨΕΞΝ46ΜΤΛΗ-4ΓΡ.
Αποκλειστική Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων έως και Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ddvm1@minedu.gov.gr.
3-6-2022
Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Υποδιευθυντών ΣΔΕ προκήρυξης με ΑΔΑ:ΨΕΞΝ46ΜΤΛΗ-4ΓΡ.
Αποκλειστική Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων έως και Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ddvm1@minedu.gov.gr.
2-6-2022
30-5-2022
30-5-2022
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. από τη Δευτέρα 30-05-2022 μέχρι τη Δευτέρα 13-06-2022 στις 12:00. Στο διάστημα αυτό κάθε υποψήφιος, αφού διαβάσει πρώτα αριστερά την προκήρυξη και τις οδηγίες χρήσης, μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο σύστημα ως εξής:
  • αν είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, επιλέγει από το μενού "Εγγραφή για Εκπαιδευτικούς"
  • αν είναι μόνιμος δημόσιος υπαλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, επιλέγει από το μενού "Εγγραφή για Δ. Υπαλλήλους"
Κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό στο παρόν σύστημα μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του, μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Επισημαίνουμε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή.
24-5-2022
20-5-2022
Η προθεσμία για τις αιτήσεις για θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για 6 ΣΔΕ έληξε.
16-5-2022
11-5-2022