Σύστημα επιλογής στελεχών

για τις δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ανακοινώσεις

11-06-2024

Πίνακας Αποκλειόμενων Υποψηφίων υποψήφιων Διευθυντών Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέρεια (Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ). ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 12.06.2024 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 14.06.2024 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr-sde@minedu.gov.gr

31-05-2024

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ έληξε.

20-05-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Πρόσκληση με ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 21η-05-2024, ημέρα Τρίτη έως και 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00. Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-344 2411 και 210-344 2512 και στο: hr-sde@minedu.gov.gr Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο: lifelonglearning@minedu.gov.gr